De watersportvereniging in de kop van Overijssel. Daar waar iedereen mee telt.

Dossier IJssel-Vecht delta en Eindejaarsbericht regioteam Watersportverbond.

De afgelopen weken is het dossier IJssel-Vecht delta en daarmee het Ketelmeer plotseling actueel geworden. In het kader van waterveiligheid is binnen het Waterschap Drents-Overijsselse Delta een eerste schets ontwikkeld om de wankele veiligheid bij hoog water van met name Kampen en Zwolle te verbeteren. Het lijkt de ontwerpers een goed idee om het Ketelmeer, als remming bij stormvloeden, vol met eilanden te leggen. Het Ketelmeer wordt daarmee een ondiepe rivierdelta met tientallen geulen en natuureilandjes. Dit te ontwikkelen natuurgebied begint iets ten zuiden van Urk en gaat via het Ketelmeer naar de monding van het Zwarte Water. Zo is de bedoeling. Volgens de ontwikkelaars biedt dit gebied volop kansen voor de watersport.

Begrijpelijkerwijs heeft dit plan gezien de vele eilanden binnen de verenigingen tot enige beroering geleid, hoewel dit idee nog lang niet de status van een plan heeft. Het Regioteam wil zo spoedig mogelijk helder hebben hoe de verdere planontwikkeling verloopt en hoe de gebruikers daarbij betrokken worden. Samen met de verenigingen willen we een programma van eisen opstellen, waarmee we de gesprekken aan kunnen gaan. 

Wij hebben daarom het Waterschap Drents-Overijsselse Delta bij monde van de heer Bert Bijkerk uitgenodigd  voor onze jaarvergadering op 12 maart met het verzoek om het idee nog een keer voor ons te presenteren. Het Waterschap heeft daar positief op gereageerd. Wij zullen voor dit dossier ruim voldoende tijd reserveren.

Verder is het eindejaarsbericht 2023 hier te downloaden. Het verslag geeft op hoofdlijnen een overzicht van de actuele stand van zaken. We zouden het prettig vinden als je het bericht op de website van de vereniging kunt plaatsen en/of aan de leden toe kunt sturen. We komen nog steeds watersporters tegen die geen idee hebben wat een Regioteam al zo voor hen doet. Bij voorbaat dank.

Het Regioteam houd haar jaarvergadering op dinsdag 12 maart. Omstreeks 14 februari 2023 ontvangen je het jaarverslag, het werkplan en een uitnodiging. Mocht je vooraf nadere informatie over een bepaald onderwerp willen hebben mail of nog beter bel dan even met het Regioteam.

Terugblik op het Watersportverbond Jaar 2023